ظروف گیاهی بهزیست

ظروف گیاهی بهزیست

شرکت صنایع غذایی مهسا پدیده نوین، یک شرکت در شهر تهران که تولید کننده ظروف زیست تخریب پذیر گیاهی به علامت به زیست میباشد. این شرکت نه تنها به موضوع تغییرات اقلیمی و پسماند توجه ویژگی های دارد بلکه هدف اصلی این شرکت از تولید ظروف گیاهی سلامت مصرف کننده میباشد.